Önümiň görkezilmegi

Senze Hil Dolandyryş Ulgamy GB / T 19001-2016 idt ISO9001: 2015 tarapyndan kepillendirildi, müşderileriň hil standartyna ýetmek üçin import edilýän CMM we VMS bilen hil taýdan berk gözegçilik bar.Senzäniň medeniýeti “SYITYASAT”.Qualityokary hilli, gowy hyzmat, çalt eltip bermek we gowy baha biziň maksadymyz.Wineňiş gazanmak üçin siziň bilen hyzmatdaşlyga tüýs ýürekden umyt edýärin.
  • products
  • products

Has köp önüm

Näme üçin bizi saýlamaly?

SENZE takyklygy Hytaýyň Dongguan şäherinde ýerleşýär we baý tejribä eýe bolan çalt prototip öndürmek üçin hünärmen zawoddyr.Senze ýokary takyklykly 3/4/5 ok CNC işleýiş bölekleri we 3D çap etmek, örtük guýmak, metal metal ýasamak, plastmassa galyp sanjym hyzmaty boýunça ýokary takyklyk bilen ýöriteleşýär.Alýumin, polat, poslamaýan polat, bürünç, plastmassa we ş.m. ýaly her dürli materiallar bilen gaýtadan işlemäge üns berýäris, şeýle hem Anodizasiýa, örtük, boýag, çotga, passiwasiýa, polishing, üweýji, ekran çap etmek, lazer oýmak we ş.m. .

Kompaniýa habarlary

news

Alýumin CNC işleýiş amallary

Alýuminini häzirki wagtda bar bolan birnäçe CNC işleýiş prosesi bilen öndürip bilersiňiz.Bu amallaryň käbiri aşakdaky ýaly.CNC öwrülişi CNC öwrüm amallarynda iş bölegi aýlanýar, bir nokatly kesiş guraly bolsa öz ugry boýunça stasionar bolýar.Maşyna baglylykda, ýa-da gurçuk ...

news

Alýumin CNC Işleýişden soňky amallar

Işleýişden soňky prosesler Alýumin bölegini gaýtadan işläniňizden soň, bölegiň fiziki, mehaniki we estetiki aýratynlyklaryny güýçlendirmek üçin ýerine ýetirip boljak käbir amallar bar.Iň giň ýaýran amallar aşakdakylardyr.Monjuk we gum partlamasy Monjuk partlamagy aes üçin gutarnykly prosesdir ...

  • “Dragon Boat” festiwaly